وبلاگ آیوتک در دست راه اندازی است ...

آیوتک
شرکت نوآفرینان آیتک لیماک

آیوتک توسعه محصولات اینترنت اشیا و راهکار های هوشمند سازی را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و در این راه از تکنسین های دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بهره گرفته است و در راستای ایجاد شهر های هوشمند با بهره گیری از تولیدات ملی قدم بر می دارد.

تماس با آیوتک ایمیل به آیوتک
آیوتک
شرکت نوآفرینان آیتک لیماک

آیوتک توسعه محصولات اینترنت اشیا و راهکار های هوشمند سازی را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و در این راه از تکنسین های دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بهره گرفته است و در راستای ایجاد شهر های هوشمند با بهره گیری از تولیدات ملی قدم بر می دارد.

تماس با آیوتک ایمیل به آیوتک

عضو مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

شتابدهنده تیوان
مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف
شتابدهنده ستاک
شتابدهنده تیوان
مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف
شتابدهنده ستاک

عضو سابق شتابدهنده ستاک و تیوان